Právne údaje

Nobis Prospere

Petzvalova 8501/43A

010 15 Žilina

IČO: 50613987
zapísané v Evidencií obšianských zrdužení MV SR číslo VVS/1-900/90-49957 a v registri Okresného úradu Žilina, číslo žinovstenského registra : 580-60923